Miljøfremmede stoffer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer. Miljøstyrelsen 1997.